فرهنگ دانشگاه کردستان

پژوهشکده کردستان شناسی / فرهنگ دانشگاه کردستان
فرهنگ 4 جلدی کردی - کردی - فارسی که از آن به عنوان رخدادی تاریخی در حوزه ادبیات و زبان کردی یاد می‌شود توسط گروه پژوهشی پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان به سرپرستی ماجد مردوخ روحانی و با همکاری مهدی سنندجی، محی الدین کریمی، محمدژیان امینی و یدالله پشابادی طی 10 سال نوشته شده است.

این فرهنگ در بر دارنده 93 هزار مدخل، 86 هزار و 826 ترکیب فعلی و اسمی مجزا، صرف و توضیح پنج هزار و 171 مصدر، 15 هزار و 780 شاهد و مثال، استفاده بیش از یک میلیون کلمه، شش هزار و 418 حوزه معنایی و 26 هزار و 808 ارجاع است.