دسترسی سریع

هیئت مؤسسان شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان

اسامی هیئت مؤسسان شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان:
1- دکتر کمال امانی
2- دکتر کورش دادخواه
3- دکتر ارسلان رحمانی
4- دکتر حامد غباری
5- دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی
6- دکتر ابراهیم بدخشان
7- دکتر بهروز چمن آرا 
8- دکتر شرافت کریمی 
9- دکتر مسعود ابراهیمی
10- آقای حمید حاصلی
11-دکتر امید عیسی نژاد
12 - دکتر تیمور مالمیر
13- دکتر ناصر یوسفی
14- دکتر سید مهدی حسینی