دسترسی سریع

کمیسیونهای شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان

کمیسونهای شورای صنفی استادان دانشگاه کردستان عبارتند از:
1- کمیسیون رفاهی
2- کمیسیون شغلی
3- کمیسیون حقوقی
4- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
5- کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری
6- کمیسیون ارتباطات 
اهداف و حوزه فعالیت کمیسیونهای شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان
اهداف و حوزه فعالیت کمیسیونهای شورای صنفی
برای مشاهده و دانلود اهداف و حوزه فعالیت کمیسیونهای شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان روی لینک کلیک کنید.