دسترسی سریع

راههای تماس با شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان

آدرس ارتباط با مسئولین کمیسیونهای شورای صنفی اعضای هیئت علمی
برای طرح مباحث در حوزه‌های مختلف با همکاران مسئول کمیسیونها طبق جدول زیر ارتباط برقرار فرمایید:
نام کمیسیونمسئول کمیسیونصفحه شخصی
رفاهیدکتر کورش دادخواه، دکتر حامد غباری
شغلی  دکتر ناصر یوسفیhttps://research.uok.ac.ir/~naseryoosefi/
 حقوقی دکتر شرافت کریمی
 فرهنگی - اجتماعی  دکتر بهروز چمن آرا https://research.uok.ac.ir/~bchamanara/
 آموزش، پژوهش و فناوری دکتر کمال امانی
 ارتباطات  دکتر سید مهدی حسینی