دسترسی سریع

مجمع‌های برگزار شده شورای صنفی

مجمع ها

ماده 6 - مجمع واحد عبارت است از اجلاس اعضای واحدکه به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می­شود.

ماده 7 - مجمع عادی واحد حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی واحد تشکیل می شود و در مواقع ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عادی واحد را به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده 8 – مجمع عادی واحد ، با ارسال دعوتنامه توسط دبیر شورای واحد به صورت الکترونیکی یا کتبی، با حضور حداقل نصف بعلاوه یکاعضای واحد رسمیت می­یابد. اگر در اولین جلسه تعداد حاضرین به حدّ نصاب نرسید، نصاب رسمیت مجمع عادی واحد برای نوبت بعدی هر تعداد اعضا خواهد بود.

تبصره - ارسال دعوتنامۀ مجمع برای نوبت دوم باید حداکثر ظرف10 روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصلۀ ارسال دعوتنامه، تا تشکیل جلسۀ نوبت دوم نباید از 3 هفته کمتر و از 5 هفته بیشتر شود.

ماده 9 – جلسه مجمع واحد را، در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می نماید. در این جلسه یک رئیس، یک منشی و یک نفر ناظر از بین اعضای حاضر انتحاب و مجمع را اداره می کنند.

تبصره – تصمیمات مجمع عادی واحد، در حدود وظایف و اختیارات مجمع، با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر اتخاذ می شود، مگر در مواردی که در این آیین نامه مشخص شده باشد.

ماده 10 –وظایف و اختیارات مجمع عادی واحد:

1- تصویب سیاستها و خط مشی ها واحد در چارچوب اساسنامه

2- انتخاب اعضای شورای واحد

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای ارسالی از طرف اعضاواحد

4 – استماع گزارش عملکرد شورای واحد

5 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در بارۀ ترازنامه و سایر گزارشهای مالی پس از قرائت گزارش بازرس

6 – تصویب بودجه سالانۀ واحد

7 - انتخاب بازرسان واحد

                                                                                                                                        .

ماده 11 – مجمع فوق العاده واحد ، بنا به درخواست حداقل 3 تن از اعضای شورای واحد و تصویب اعضای شورای واحد، یا درخواست بازرس تشکیل می شود.

ماده 12 – مجمع فوق العاده واحد ، با ارسال دعوتنامه توسط دبیر شورای واحد ، بار اول با حضور حداقل اعضای واحد رسمیت می­یابد. نصاب رسمیت مجمع فوق العاده واحد برای بار دوم نصف بعلاوه یک و برای بار سوم هر تعداد اعضا خواهد بود.

تبصره 1- دعوت مجمع برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف10 روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصلۀ ارسال دعوتنامه، تا تشکیل جلسۀ هر نوبت بعدی نباید از 3 هفته کمتر و از 5 هفته بیشتر شود.

تبصره 2 – مصوبات مجمع فوق العاده واحد در حدود وظایف و اختیارات مجمع با رأی  اعضای حاضر صاحب رأی معتبر است. مگر در مواردی که در این آیین نامه مشخص شده باشد.

 

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع  فوق العاده واحد:

1-   تصویب تغییرات در آیین نامه واحد

2-   قبول استعفای اکثریت اعضای شورای واحد

3-   پیشنهاد لغو عضویت اعضای واحد به کانون

تبصره : براساس تبصره 2 ماده 21 اساسنامه کانون، آیین نامه های داخلی واحدها نباید با اساسنامه و مرامنامۀ کانون و مصوبات مجمع نمایندگان مغایرت داشته باشد و باید به تأیید شورای مرکزی کانون برسد.