دسترسی سریع
نام
نام خانوادگی
شماره کاربری استاد در سامانه LMS
دانشکده
گروه آموزشی
نوع شرکت در وبینار
چکیده سخنرانی
فایل چکیده
از دیدگاه شما چه مسائلی باید در وبینارهای شورای صنفی مورد بحث قرار گیرد؟
 
 
 
کد امنیتی