دسترسی سریع

آرشیو سخنرانی های علمی دانشکده کشاورزی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / آرشیو سخنرانی های علمی دانشکده
متن
برنامه سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی نیمسال اول تحصیلی 96-95
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1392
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1393
برنامه سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی دانشکده کشاورزی نیمسال اول تحصیلی 95-94
برنامه سخنرانی دانشکده کشاورزی سال 1394