دسترسی سریع

مسئولین دانشکده کشاورزی

تیمور جوادی
تیمور جوادی رئیس دانشکده کشاورزی
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
tjavadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Taimoor_Javadi
- 33620552(داخلی 3249)
غلامرضا حیدری
غلامرضا حیدری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
g.heidari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Gholamreza_Heidari
- -
احمد کریمی
احمد کریمی معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
گروه علوم دامی استاد
akarimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Karimi
- -
روسای پیشین
  • مهندس حسن طلب علی
  • مهندس بهروز حریقی
  • دکتر صابر شاهویی
  • دکتر نقی شعبانیان
  • دکتر عادل سی و سه مرده
  • دکتر بابک سوری
  • دکتر بهروز حریقی
  • دکتر بهمن بهرام نژاد
  • دکتر اسعد وزیری