دسترسی سریع

گروه اقتصاد کشاورزی

مجوز ایجاد رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی در دانشگاه کردستان در سال 1385 از طرف وزارت علوم تحقیقات و فن آوری صادر و متعاقب آن گروه اقتصاد کشاورزی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل و  از مهر ماه 1385 اولین دوره پذیرش دانشجو به تعداد 35 نفر به صورت روزانه شروع گردید.
از مهرماه 88 نیز پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد به صورت دروه شبانه شروع گردید. و در سال تحصیلی 93 - 92 دانشجوی ارشد به صورت روزانه هم پذیرش شد.
مدیر گروه:
حامد قادرزاده
حامد قادرزاده مدیر گروه اقتصاد کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی دانشیار
hamedar2002 [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Ghaderzadeh
- -