دسترسی سریع
فرزاد اسکندری
فرزاد اسکندری مدیر مرکز رشد واحدهای فناور
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
f.eskandari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_Eskandari
- 08717273140
محمد جلالی
محمد جلالی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
m.jalali@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Jalali
- -
محمود حاجی رحیمی
محمود حاجی رحیمی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
mhajirahimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mahmood_HajiRahimi
- -
حامد قادرزاده
حامد قادرزاده مدیر گروه اقتصاد کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی دانشیار
hamedar2002 [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Ghaderzadeh
- -
حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی
حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
h.maleksaeidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamideh_Maleksaeidi
- -