دسترسی سریع
چارت مقطع کارشناسی
چارت کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی96
چارت کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی97
چارت مقطع کارشناسی ارشد
چارت کارشناسی ارشد آگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
چارت جدید کارشناسی ارشد آگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
چارت کارشناسی ارشد آگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
چارت کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
چارت کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی گیاهی
چارت مقطع دکتری
چارت دکتری آگروتکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
چارت دکتری آگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
چارت دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی