دسترسی سریع
سیروان بابائی
سیروان بابائی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
s.babaei [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/_Pages/PersonalPages/En.aspx?ID=8555
- -
هدیه بدخشان
هدیه بدخشان -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
h.badakhshan [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hedieh_Badakhshan
- -
بهمن بهرام نژاد
بهمن بهرام نژاد -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
b.bahramnejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bahman_Bahramnejad
- -
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی مدیر مزرعه دانشکده کشاورزی
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
f.hosseinpanahi [at] agri.uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_HPanahi
- -
غلامرضا حیدری
غلامرضا حیدری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
g.heidari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Gholamreza_Heidari
- -
شیوا خالص رو
شیوا خالص رو -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
sh.khalesro [at] uok.ac.ir
- -
یوسف سهرابی
یوسف سهرابی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
y.sohrabi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Yousef_Sohrabi
- -
عادل سی و سه مرده
عادل سی و سه مرده -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
a.siosemardeh [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~asiosemardeh
سازمان مرکزی-معاونت آموزشی 087-33660065
ایرج طهماسبی
ایرج طهماسبی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
i.tahmasebi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Iraj_Tahmasebi
- -
محمد مجدی
محمد مجدی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
m.majdi [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/mmajdi
- -
...21