دسترسی سریع
تعداد واحدها
عمومی پایه اصلی تخصصی الزمی تخصصی گرایشی
22 29 17 56 13
نیمسال اول
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال اول
عملیتئورینام درس
- - - 3 5098048 ریاضی عمومی
- - - 2 5098076 جانور شناسی
5098076 - 1 4 5098077 آز جانورشناسی
- - - 3 5098006 شیمی عمومی
- - - 2 1034001 اندیشه اسلامی 1
- - - 3 1036002 زبان خارجی
- - - 1 5098046 آشنایی با کامپیوتر
5098046 - 1 - 5098047 کارگاه آشنایی با کامپیوتر
- - 1 - 1036003 تربیت بدنی 1
17 جمع واحدها
نیمسال دوم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال دوم
عملیتئورینام درس
2 5098023 گیاه شناسی 1
5098023 1 5098024 آز گیاه­ شناسی 1
5098048 1 2 5098019 آمار و احتمالات
5098006 2 5098053 شیمی آلی
5098053 1 5098054 آز شیمی آلی
3 5012045 اصول ژنتیک دام و طیور
2 5012005 اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ای
5012005 1 5012021 کارگاه اکولوژی مرتع و نباتات علوفه­ ای
2 1034006 تاریخ اسلام
3 1036001 فارسی
20 واحد جمع واحدها

 

نیمسال سوم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال سوم
عملیتئورینام درس
2 5098050 فیزیک عمومی
5098050 1 5098051 آز فیزیک عمومی
3 5098055 اقتصاد کشاورزی
4 5012046 اصلاح دام
5098053 3 5012029 بیوشیمی
2 5012207 میکروبیولوژی
5012207 1 5012208 آز میکروبیولوژی
2 1036006 دانش خانواده و جمعیت
2 5012057 آشنایی با دامپروری ایران
20 واحد جمع واحدها
نیمسال چهارم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال چهارم
عملیتئورینام درس
2 5012055 عوامل محیطی و تنش
1 5012031 بهداشت دام و طیور
5012031 1 5012033 آز بهداشت دام و طیور
  5012029 2 5012085 تشریح و فیزیولوژی دام
5012085 1 5012086 آز تشریح و فیزیولوژی دام
5098023 2 5012036 زراعت عمومی
  2 5012024 اصول تغذیه دام
5012024 1 5012025 کارگاه اصول تغذیه دام
3 5098038 عملیات کشاورزی
1034001 2 1034002 اندیشه اسلامی 2
17 واحد جمع واحدها
نیمسال پنجم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال پنجم
عملیتئورینام درس
5098050 2 5098026 هوا و اقلیم شناسی
5098026   1 5098027 آز هوا و اقلیم شناسی
5012024 1 5012026 خوراک و خوراک دادن
5012026 1 5012027 آز خوراک و خوراک دادن
2 5012037 پرورش آبزیان
5012037 1 5012058 آز پرورش آبزیان

5012024

5012046

2 5012185 پرورش طیور 1
5012185 1 5012186 آز پرورش طیور 1
1 2 5012209 طرح آزمایش­‌های دامپروری

5012024

5012046

1 5012189 پرورش بز
5012189 1 5012190 آز پرورش بز
5098055 3 5012038 مدیریت و حسابداری
1036003 1 1036004 تربیت بدنی 2
20 واحد جمع واحدها
نیمسال ششم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال ششم
عملیتئورینام درس
5012024 2 5012028 جیره‌نویسی دام
5012028 1   5012030 آز جیره‌نویسی دام
5012029 2 5012088 فیزیولوژی تولید مثل
5012088 1   5012108 آز فیزیولوژی تولید مثل
2 5012182 پرورش گاو شیری
5012182 1   5012183 آز پرورش گاو شیری

5012024

5012046

2 5012187 پرورش گوسفند
5012187   1   5012188 آز پرورش گوسفند
  2 5012195 فرآوری تولیدات دام و طیور
5012195 1 5012196 آز فرآوری تولیدات دام و طیور
2 1034004 اخلاق و تربیت اسلامی
5098076 2 5012193 پرورش زنبور عسل
5012193 1 5012194 آز پرورش زنبور عسل
20 واحد جمع واحدها
نیمسال هفتم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال هفتم
عملیتئورینام درس
  5098076   1 5012191 رفتار‌شناسی حیوانات اهلی
5012191 1 5012192 آز رفتارشناسی حیوانات اهلی
3 5012065 اصلاح دام کاربردی
2 5012080 پرورش دام‌های گوشتی و پروار‌بندی
2 5012199 پرورش گوساله و تلیسه
2 1034005 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن
---21034007تفسیر موضوعی قرآن
13 واحد جمع واحدها
نیمسال هشتم
کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال هشتم
عملیتئورینام درس
2 5012062 تغذیه گاو شیری
1 5012066 سمینار
2 5012197 طراحی ساختمان­‌ها و تاسیسات دامداری
5012197 1 5012198 آز طراحی ساختمان و تاسیسات دامداری
1 5012034 بیماری­‌های دام و طیور
5012034 1 5012035 آز بیماری­‌های دام و طیور
8 واحد جمع واحدها
گروه علوم دامی
    دوره کارشناسی