دسترسی سریع
مسئول آزمایشگاه
شیدا مروتی مسئول آزمایشگاههای علوم دامی
sh.morovvati [at] uok.ac.ir 3294
دستگاه پروژکتینا

 

کاربرد: اندازه گیری قطر الیاف