دسترسی سریع
تعداد واحدها
اصلی گرایشی پایاننامه
14 12 6
نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 زبان تخصصی 3 - الزامی 5012113 -
2 تغذیه دام تکمیلی 3 - الزامی 5012111 5012110
3 فیزیولوژی تکمیلی (1) 3 - الزامی 5012112 -
4 بیوشیمی تکمیلی 3 - الزامی 5012110 -
- جمع واحد 12 - - -
نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 روش تحقیق 2 - الزامی 5012114 -
2 ویتامین­ ها و مواد معدنی 3 - انتخابی 5012117 5012111
3 تغذیه طیور 3 - انتخابی 5012115 5012111
4 هضم و متابولیسم 2 - انتخابی 5012109 -
5 سمینار 1 - انتخابی 5012121 -
- جمع واحد 11 - - -
نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 تغذیه نشخوارکنندگان 3 - انتخابی 5012116 5012111
2 پایان نامه - 6 - 5012131 -
- جمع واحد 9 - - -
گروه علوم دامی
    دوره کارشناسی ارشد