دسترسی سریع
تعداد واحدها
الزامی انتخابی یا گرایشی پایان‌نامه
14 12 6
نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 زبان تخصصی 3 - الزامی 5012113 -
2 تغذیه دام تکمیلی 3 - الزامی 5012111 5012110
3 فیزیولوژی تکمیلی (1) 3 - الزامی 5012112 -
4 بیوشیمی تکمیلی 3 - الزامی 5012110 -
- جمع واحد 12 - - -
نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 روش تحقیق 2 - الزامی 5012114 -
2 فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی 3 - انتخابی 5012127 -
3 فیزیولوژی تکمیلی (2) 2 - انتخابی 5012126 -
4 مبانی ایمنی شناسی 2 - انتخابی 5012130 -
5 بیوتکنولوژی در دامپروری 2 - انتخابی 5012129 -
- جمع واحد 11 - - -
نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 هورمون شناسی و غدد داخلی در دام و طیور 3 - انتخابی 5012128 -
2 پایان‌نامه - 6 - 5012131 -
- جمع واحد 9 - - -
گروه علوم دامی
    دوره کارشناسی ارشد