دسترسی سریع
حسین جهانی عزیزآبادی
حسین جهانی عزیزآبادی سرپرست مجتمع دامپروری دانشگاه
گروه علوم دامی استادیار
ho.jahani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hossein_JahaniAzizabadi
- 33627723-6
محمد رزم کبیر
محمد رزم کبیر -
گروه علوم دامی استادیار
m.razmkabir [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Razmkabir
- 33627723-6
جلال رستم زاده
جلال رستم زاده -
گروه علوم دامی استادیار
J.Rostamzadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jalal_Rostamzadeh
- -
امیر رشیدی
امیر رشیدی مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
گروه علوم دامی استاد
arashidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amir_Rashidi
دانشکده کشاورزی- اتاق 267 087-33662458
آرام شریفی
آرام شریفی -
گروه علوم دامی استادیار
a.sharifi [at] uok.ac.ir
- -
اردشیر شیخ احمدی
اردشیر شیخ احمدی -
گروه علوم دامی استادیار
a.sheikhahmadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ardashir_Sheikhahmadi
- -
امیرعلی صادقی
امیرعلی صادقی -
گروه علوم دامی استاد
gsadeghi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amirali_Sadeghi
- -
عثمان عزیزی
عثمان عزیزی معاونت امور دانشجویی
گروه علوم دامی دانشیار
o.azizi [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~oazizi
- -
امجد فرزین پور
امجد فرزین پور مدیرگروه علوم دامی
گروه علوم دامی دانشیار
amjadfarzinpour [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amjad_Farzinpour
- -
عباس فرشاد
عباس فرشاد -
گروه علوم دامی دانشیار
afarshad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Abbas_Farshad
- 33627723-6
...21