دسترسی سریع

دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام

تعداد واحدها
اصلی انتخابی پایان‌نامه
10 6 20
نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 استراتژی‌های اصلاح دام 2 - اصلی 5012156 -
2 مدل­‌های خطی و کاربردی آن در اصلاح دام 2 - اصلی 5012176 -
3 ژنتیک مولکولی - مهندسی ژنتیک 2 - اصلی 5012179 -
4 برآورد مولفه‌­های واریانس 2 - اصلی 5012178 -
- جمع واحد 8 - - -
نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 روش‌­های پیشرفته آماری 1 1 اصلی 5012177 -
2 شبیه‌سازی کامپیوتری در ژنتیک و اصلاح 2 - انتخابی 5012160 -
3 مباحث نوین در اصلاح دام 2 - انتخابی 5012175 -
4 ژنتیک کمی پیشرفته 2 - انتخابی 5012174 -
- جمع واحد 8 - - -
نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 زبان تخصصی مشروط - - - 5012184 -
2 آزمون جامع - - - 5012154 -
3 رساله - 20 - 5012162 -
- جمع واحد 20 - - -