دسترسی سریع
تعداد واحدها
اصلی انتخابی پایان‌نامه
10 6 20
نیمسال اول
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 تغذیه پیشرفته (کربوهیدرات­‌ها - چربی‌ها) 3 - اصلی 5012133 -
2 پروتئین - اسید آمینه 3 - اصلی 5012134 -
3 فیزیولوژی دستگاه گوارش 2 - اصلی 5012137 -
- جمع واحد 8 - - -
نیمسال دوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1
تغذیه پیشرفته (ویتامین‌­ها)
2
-
انتخابی
5012143
-
2
تغذیه پیشرفته (مواد معدنی)
2
-
انتخابی
5012142
-
3
مباحث نوین در تغذیه
2
-
انتخابی
5012148
-
4
بیوانرژتیک
2
-
انتخابی
5012135
-
-
جمع واحد
8
- - -
نیمسال سوم
ردیف نام درس تعداد واحد نوع واحد کد درس پیشنیاز یا زمان ارائه
نظری عملی
1 زبان تخصصی مشروط - - - 5012184 -
2 آزمون جامع - - - 5012154 -
3 رساله - 20 - 5012162 -
- جمع واحد 20 - - -