دسترسی سریع
اعضای انجمن علمی گروه مهندسی بیوسیستم
1 مبین محمدی دبیر انجمن Mobinmohammadi3399@gmail.com 2 کامیار عینی سردبیر نشریه Kamyar.eini9731@gmail.com 3 پروا محمدی باشبرات مدیر مسئول نشریه Parvamahmoudi99@gmail.com 4 برهان برزی کمیته آموزش و بازدید علمی b.borhan200@gmail.com 5 امیر پویان کتابی مستندساز و گرافیست Amir.pouyan.ktb@gmail.com استاد مشاور: هادی صمیمی ایمیل : h.samimi@uok.ac.ir نشریه انجمن علمی: اگروتکنیک، پست الکترونیک agrotechnic@agri.uok.ac.ir : کانال تلگرامی انجمن علمی @agrotechnic.uok :