دسترسی سریع
فردین تمجیدی
فردین تمجیدی -
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی استادیار
f.tamjidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fardin_Tamjidi
- 33620552(داخلی 3264)
اسعد محمد امینی
اسعد محمد امینی -
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی استادیار
a.mohammadamini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Asad_MohammadAmini
- -
هیمن نوربخش
هیمن نوربخش مدیر گروه مهندسی صنایع غذایی
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی استادیار
h[dot]nourbakhsh[at]uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Himan_Nourbakhsh
- -