دسترسی سریع

آزمایشگاه فیزیولوژی و اصلاح باغبانی

در این آزمایشگاه دانشجویان باغبانی رشته های فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه و تکنولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت فعالیت دارند. تجهیزات این آزمایشگاه شامل هودهای کشت بافت، اتاق کشت، دستگاه سفتی سنج، انواع سانتریفوژ، فریزرهای -70 درجه سانتی گراد، دستگاه تیتراتور، شیکر انکوباتور و دستگاه اسپکتروفوتومتر می باشد.