دسترسی سریع

این آزمایشگاه به تازگی فعالیت خود را شروع نموده است. با وجود دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار، هودهای کشت بافت، و اتاقک کشت دانشجویان رشته های فیزیولوژی میوه و بیوتکنولوژی باغبانی می توانند پروژه های تحقیقاتی خود را در این آزمایشگاه انجام دهند.