دسترسی سریع

استان کردستان از مناطق کوهستانی کشور ایران است که با کمبود زمین های مسطح رو به روست. گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی گروه علوم باغبانی به عنوان یکی الگویی جهت توسعه این سیستم کشت در استان می باشد. در حال حاضر دانشجویان بروی تغذیه معدنی ارقام مختلف توت فرنگی فعالیت می کنند.