دسترسی سریع

گلخانه تکثیر گلهای فصلی و درختچه های زینتی

در این گلخانه، گل های فصلی و همچنین درختچه های زینتی مورد نیاز در فضای سبز کل دانشگاه کشت و کار می شود. در این زمینه گروه علوم باغبانی با توجه به نیاز کمیته فضای سبز دانشگاه گل های مورد نیاز در تمام بخش های دانشگاه را تامین می کند.