دسترسی سریع
تیمور جوادی
تیمور جوادی رئیس دانشکده کشاورزی
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
tjavadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Taimoor_Javadi
- 33620552(داخلی 3249)
جلال خورشیدی
جلال خورشیدی -
گروه علوم و مهندسی باغبانی استادیار
j.khorshidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jalal_Khorshidi
- -
بهروز سرابی
بهروز سرابی -
گروه علوم و مهندسی باغبانی استادیار
b.sarabi [at] uok.ac.ir
- -
ناصر قادری
ناصر قادری -
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
n.ghaderi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3285)
علی اکبر مظفری
علی اکبر مظفری مدیر مرکز پژوهشی توت فرنگی و مرکز پژوهشی گیاهان دارویی
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
a.mozafari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Aliakbar_Mozafari
- 33620552(داخلی 3264)
فرزاد نظری
فرزاد نظری مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
f.nazari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_Nazari
- 33620552(داخلی 3227)
یاور وفایی
یاور وفایی -
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
y.vafaee [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/yvafaee
- 33620552(داخلی 3221)
محمود کوشش صبا
محمود کوشش صبا -
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
m.saba [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mahmoud_KousheshSaba
- 33620552(داخلی 3356)