دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه گیاه‌پزشکی

چارت دروس کارشناسی
چارت و سرفصل دروس کارشناسی گیاه‌پزشکی بعد از ورودی 91
چارت درسی و سرفصل دروس کارشناسی ورودی 96 به بعد
چارت دروس کارشناسی ارشد
چارت درسی و سرفصل دروس کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ورودی 96 به بعد
چارت درسی و سرفصل دروس کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی وروی 96 به بعد
چارت دروس دکتری
چارت درسی و سرفصل دروس دکتری بیماری شناسی گیاهی ورودی 96 به بعد