دسترسی سریع
جهانشیر امینی
جهانشیر امینی -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
jamini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jahanshir_Amini
- -
محمد حاجی زاده
محمد حاجی زاده -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
m.hajizadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Hajizadeh
- -
بهروز حریقی
بهروز حریقی -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
b.harighi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Behrouz_Harighi
- -
امین صادقی
امین صادقی رئیس پردیس دانشگاه کردستان
گروه گیاه پزشکی دانشیار
a.sadeghi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amin_Sadeghi
- -
جعفر عبدالله زاده
جعفر عبدالله زاده -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
J.abdollahzadeh [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/jabdollahzadeh
- 087-33620552
عبدالباسط عزیزی
عبدالباسط عزیزی -
گروه گیاه پزشکی استادیار
a.azizi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Abdolbaset_Azizi
- -
حامد غباری
حامد غباری مدیر گروه گیاه پزشکی
گروه گیاه پزشکی استادیار
h.ghobari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Ghobari
- -
مصطفی معروف پور
مصطفی معروف پور -
گروه گیاه پزشکی استادیار
m.maroufpoor [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/mmaroufpoor
- -
جواد ناظمی رفیع
جواد ناظمی رفیع -
گروه گیاه پزشکی استادیار
j.nazemi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Javad_NazemiRafie
- -