دسترسی سریع
مسئول آزمایشگاه: فریبا گلمحمدی
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس خاک شناسی
پست الکترونیک: f.mohammadi614@gmail.com
 
لیست دستگاه های موجود در آزمایشگاه:
1-کجلدال
2- اتمیک ابزوربشن
3- فیلم فتومتر
4- اسپکترو فتو متر
5- ترازوی 0.0001 گرم
6- Sand Box
7- نفوذ سنج گلف
8- پرژر پلیت
9- TDR 
 
خدمات قابل انجام با توجه به امکانات آزمایشگاهی
اندازه گیری غلظت ریز مغذیها - اندازه گیری غلظت عناصر ماکرون - تعیین میزان پروتئین و ازت - اندازه گیری هدایت هیدرولیکی - اندازه گیری غلظت اکثر کاتیون و آنیونها - تعیین منحنی دانه بندی خاک - تعیین منحنی رطوبتی خاک