دسترسی سریع
سید محمدطاهر حسینی
سید محمدطاهر حسینی -
گروه علوم و مهندسی خاک مربی
t.hossaini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Sayedmohammadtaher_Hossaini
- -
ناصر خالق پناه
ناصر خالق پناه -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
n.khaleghpanah [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Naser_Khaleghpanah
- -
مسعود داوری
مسعود داوری -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
m.davari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Davari
- -
زاهد شریفی
زاهد شریفی مدیر گروه
گروه علوم و مهندسی خاک دانشیار
z.sharifi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zahed_Sharifi
- -
محمدعلی محمودی
محمدعلی محمودی مدیر گروه علوم و مهندسی خاک
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
a.mahmoodi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/MohammadAli_Mahmoodi
- داخلی 3226
کمال نبی الهی
کمال نبی الهی -
گروه علوم و مهندسی خاک دانشیار
k.nabiollahi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kamal_Nabiollahi
- -