دسترسی سریع

آزمایشگاه هواشناسی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان در سال 1394 با همکاری و مساعدت اداره کل هواشناسی استان کردستان تاسیس و تجهیز گردید. این آزمایشگاه قابلیت تحقق بخشی به اهداف آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی برای سرفصل های مصوب درس عملیات هوا و اقلیم شناسی برای دانشجویان رشته های کشاورزی را داراست و مجهز به ابزار قرائت شونده و ادوات ثبات برای سنجش متغیرهای جوی مختلف شامل دمای هوا، دمای خاک، شدت تابش، طول ساعات آفتابی، فشار هوا، رطوبت هوا، جهت باد، سرعت باد، تبخیر از تشت، میزان بارش می باشد.

برخی از تجهیزات موجود در آزمایشگاه هواشناسی:
انواع دماسنج ها (خشک، تر، حداقل و حداکثر)، انواع دماسنج های خاک (اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتیمتری از سطح خاک)، دمانگار دوفلزی، سایکرومتر ایستگاهی، رطوبت نگار، فشارنگار، باران سنج، انواع باران نگارها (وزنی و سیفونی)، بادنماهای یک صفحه ای و دو صفحه ای، بادسنج فنجانی، هلیوگراف (آفتاب نگار)، آکتینوگراف (تشعشع نگار)، تشت تبخیر و ...