دسترسی سریع

آزمایشگاه هیدرولیک گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان در سال 1393 تجهیز و به بهره برداری رسید. دستگاه­ها و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم می­آورد تا اصول، مفاهیم و تئوری جریان در مجاری تحت فشار و روباز ارائه شده در درس تئوری را مشاهده نموده و نتایج حاصله از تجربه کسب شده را با مفاهیم تئوری مقایسه ‌نمایند. 

آزمایشگاه به دو قسمت هیدرولیک و هیدرولیک انهار تقسیم شده که با توجه به امکانات موجود در هر قسمت، جریان در مجاری تحت فشار و مجاری باز تحلیل می شود.

 
آزمایش‌های قابل انجام

آزمایشات قابل انجام در بخش هیدرولیک:

آزمایش عدد رینولدز، آزمایش افت فشار، اندازه گیری افت انرژی شامل افت طولی و موضعی در لوله ها، تئوری برنولی، میزان افت بار در زانوها و خم ها، فشار هیدرواستاتیک، تعادل اجسام شناور، اوریفیس، آزمایش دبی روزنه

آزمایشات قابل انجام در بخش هیدرولیک انهار:

آزمایش سرریزها، بررسی عبور جریان آب از سر ریز های مختلف شامل لبه تیز و لبه پهن، مشاهده جریان آشفته، زیربحرانی و فوق بحرانی و تفکیک عملی آنها، آزمایش کانال هیدرولیکی، بررسی جریان عبوری از دریچه های کشویی و قطاعی، بررسی جریان عبوری از روی سرریزهای اوجی، پلکانی و کرامپ، اندازه گیری فشار و سرعت، بررسی پرش هیدرولیکی و عوامل موثر بر آن