دسترسی سریع
هادی ثانی خانی
هادی ثانی خانی مدیر گروه علوم و مهندسی آب
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
h.sanikhani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Sanikhani
- -
پیام خسروی نیا
پیام خسروی نیا -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
p.khosravinia [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Payam_Khosravinia
- -
یونس خوشخو
یونس خوشخو -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
y.khoshkho [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Younes_Khoshkhoo
- -
پرویز فتحی
پرویز فتحی -
گروه علوم و مهندسی آب دانشیار
p.fathi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Parviz_Fathi
- -
عیسی معروف پور
عیسی معروف پور -
گروه علوم و مهندسی آب دانشیار
e.maroufpoor [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~emaroufpoor
- -
بهروز مهدی نژادیانی
بهروز مهدی نژادیانی -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
b.mehdinejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Behrouz_Mehdinejadiani
- -
سامان نیک مهر
سامان نیک مهر -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
s.nikmehr [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saman_Nikmehr
- -
بختیار کریمی
بختیار کریمی -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
b.karimi [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/bkarimi
- -