دسترسی سریع

مزارع دانشکده

اطلاعات مزارع و گاوداری دانشکده
فایل های مفید
فرم مزرعه 1:درخواست زمین برای اجرای پایان نامه یا طرحهای پژوهشی در مزارع تحقیقاتی دانشگاه کردستان
فرم مزرعه 1: درخواست زمین برای اجرای پایان نامه یا طرحهای پژوهشی در مزارع تحقیقاتی دانشگاه کردستان
فرم مزرعه 2: تسویه حساب دانشجویانی که در مزارع تحقیقاتی دانشگاه پایان نامه اجرا نموده اند
فرم مزرعه 2: تسویه حساب دانشجویانی که در مزارع تحقیقاتی دانشگاه پایان نامه اجرا نموده اند