دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

فرزاد اسکندری
فرزاد اسکندری مدیر مرکز رشد واحدهای فناور
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
f.eskandari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_Eskandari
- 08717273140
جهانشیر امینی
جهانشیر امینی -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
jamini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jahanshir_Amini
- -
سیروان بابائی
سیروان بابائی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
s.babaei [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/_Pages/PersonalPages/En.aspx?ID=8555
- -
هدیه بدخشان
هدیه بدخشان -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
h.badakhshan [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hedieh_Badakhshan
- -
بهمن بهرام نژاد
بهمن بهرام نژاد -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
b.bahramnejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bahman_Bahramnejad
- -
ناصر بهروزی خزایی
ناصر بهروزی خزایی مدیر گروه مهندسی بیوسیستم
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
n.behroozi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Nasser_BehrooziKhazaei
- -
فردین تمجیدی
فردین تمجیدی -
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی استادیار
f.tamjidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Fardin_Tamjidi
- 33620552(داخلی 3264)
هادی ثانی خانی
هادی ثانی خانی مدیر گروه علوم و مهندسی آب
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
h.sanikhani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_Sanikhani
- -
محمد جلالی
محمد جلالی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
m.jalali@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Jalali
- -
حسین جهانی عزیزآبادی
حسین جهانی عزیزآبادی سرپرست مجتمع دامپروری دانشگاه
گروه علوم دامی استادیار
ho.jahani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hossein_JahaniAzizabadi
- 33627723-6
...54321