دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

تیمور جوادی
تیمور جوادی رئیس دانشکده کشاورزی
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
tjavadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Taimoor_Javadi
- 33620552(داخلی 3249)
محمود حاجی رحیمی
محمود حاجی رحیمی -
گروه اقتصاد کشاورزی استادیار
mhajirahimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mahmood_HajiRahimi
- -
محمد حاجی زاده
محمد حاجی زاده -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
m.hajizadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Hajizadeh
- -
بهروز حریقی
بهروز حریقی -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
b.harighi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Behrouz_Harighi
- -
فرزاد حسین پناهی
فرزاد حسین پناهی مدیر مزرعه دانشکده کشاورزی
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
f.hosseinpanahi [at] agri.uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzad_HPanahi
- -
سید محمدطاهر حسینی
سید محمدطاهر حسینی -
گروه علوم و مهندسی خاک مربی
t.hossaini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Sayedmohammadtaher_Hossaini
- -
غلامرضا حیدری
غلامرضا حیدری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
g.heidari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Gholamreza_Heidari
- -
شیوا خالص رو
شیوا خالص رو -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
sh.khalesro [at] uok.ac.ir
- -
ناصر خالق پناه
ناصر خالق پناه -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
n.khaleghpanah [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Naser_Khaleghpanah
- -
جلال خدائی
جلال خدائی رئیس گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
j.khodaei [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jalal_Khodaei
- -
...54321