دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

پیام خسروی نیا
پیام خسروی نیا -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
p.khosravinia [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Payam_Khosravinia
- -
جلال خورشیدی
جلال خورشیدی -
گروه علوم و مهندسی باغبانی استادیار
j.khorshidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jalal_Khorshidi
- -
یونس خوشخو
یونس خوشخو -
گروه علوم و مهندسی آب استادیار
y.khoshkho [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Younes_Khoshkhoo
- -
مسعود داوری
مسعود داوری -
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
m.davari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Davari
- -
حسین درویشی
حسین درویشی -
گروه مهندسی بیوسیستم دانشیار
h.darvishi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hosain_Darvishi
- -
محمد رزم کبیر
محمد رزم کبیر -
گروه علوم دامی استادیار
m.razmkabir [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Mohammad_Razmkabir
- 33627723-6
جلال رستم زاده
جلال رستم زاده -
گروه علوم دامی استادیار
J.Rostamzadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jalal_Rostamzadeh
- -
امیر رشیدی
امیر رشیدی مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
گروه علوم دامی استاد
arashidi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amir_Rashidi
دانشکده کشاورزی- اتاق 267 087-33662458
سمیرا زارعی
سمیرا زارعی -
گروه مهندسی بیوسیستم دانشیار
s.zareei [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/szareei
- -
بهروز سرابی
بهروز سرابی -
گروه علوم و مهندسی باغبانی استادیار
b.sarabi [at] uok.ac.ir
- -
...54321