دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

پیمان سلامی
پیمان سلامی مشاور ریاست دانشگاه در امور رفاهی
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
p.salami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Payman_Salami
- -
یوسف سهرابی
یوسف سهرابی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
y.sohrabi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Yousef_Sohrabi
- -
عادل سی و سه مرده
عادل سی و سه مرده -
گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشیار
a.siosemardeh [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~asiosemardeh
سازمان مرکزی-معاونت آموزشی 087-33660065
آرام شریفی
آرام شریفی -
گروه علوم دامی استادیار
a.sharifi [at] uok.ac.ir
- -
زاهد شریفی
زاهد شریفی مدیر گروه
گروه علوم و مهندسی خاک دانشیار
z.sharifi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Zahed_Sharifi
- -
اردشیر شیخ احمدی
اردشیر شیخ احمدی -
گروه علوم دامی استادیار
a.sheikhahmadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ardashir_Sheikhahmadi
- -
امیرعلی صادقی
امیرعلی صادقی -
گروه علوم دامی استاد
gsadeghi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amirali_Sadeghi
- -
امین صادقی
امین صادقی رئیس پردیس دانشگاه کردستان
گروه گیاه پزشکی دانشیار
a.sadeghi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amin_Sadeghi
- -
هادی صمیمی اخیجهانی
هادی صمیمی اخیجهانی -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
h.samimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hadi_SamimiAkhijahani
- -
ایرج طهماسبی
ایرج طهماسبی -
گروه زراعت و اصلاح نباتات استادیار
i.tahmasebi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Iraj_Tahmasebi
- -
...65432