دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده کشاورزی

جعفر عبدالله زاده
جعفر عبدالله زاده -
گروه گیاه پزشکی دانشیار
J.abdollahzadeh [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/jabdollahzadeh
- 087-33620552
عبدالباسط عزیزی
عبدالباسط عزیزی -
گروه گیاه پزشکی استادیار
a.azizi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Abdolbaset_Azizi
- -
عثمان عزیزی
عثمان عزیزی معاونت امور دانشجویی
گروه علوم دامی دانشیار
o.azizi [at] uok.ac.ir http://research.uok.ac.ir/~oazizi
- -
حامد غباری
حامد غباری مدیر گروه گیاه پزشکی
گروه گیاه پزشکی استادیار
h.ghobari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Ghobari
- -
پرویز فتحی
پرویز فتحی -
گروه علوم و مهندسی آب دانشیار
p.fathi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Parviz_Fathi
- -
امجد فرزین پور
امجد فرزین پور مدیرگروه علوم دامی
گروه علوم دامی دانشیار
amjadfarzinpour [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Amjad_Farzinpour
- -
عباس فرشاد
عباس فرشاد -
گروه علوم دامی دانشیار
afarshad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Abbas_Farshad
- 33627723-6
حامد قادرزاده
حامد قادرزاده مدیر گروه اقتصاد کشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی دانشیار
hamedar2002 [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Ghaderzadeh
- -
ناصر قادری
ناصر قادری -
گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشیار
n.ghaderi [at] uok.ac.ir
- 33620552(داخلی 3285)
هیوا گل‌پیرا
هیوا گل‌پیرا -
گروه مهندسی بیوسیستم استادیار
H.golpira [at] uok.ac.ir http://agri.uok.ac.ir/golpira
- -
...76543