دسترسی سریع

کارمندان دانشکده کشاورزی

علی آزادیخواه مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
a.azadikhah [at] uok.ac.ir 3218
فروزان تکتازی عامل مالی دانشکده کشاورزی
- 33664600-9 (داخلی 5070) - 09181733651
شهریار حمیدی مسئول آزمایشگاه‏‌های گروه علوم و مهندسی آب
s.hamidi@uok.ac.ir 3272
فردین رحیمی تلوار رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده کشاورزی
f.rahimit [at] uok.ac.ir 3222
پگاه شهیدی کارشناس گروه زراعت دانشکده کشاورزی
p.shahidi [at] uok.ac.ir 3283
شهرام عبداللهی کارشناس مسئول اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده کشاورزی
sh.abdollahi [at] uok.ac.ir 3255
اعظم عسکری مسئول آموزش دانشکده کشاورزی
a.askari [at] uok.ac.ir 3233
فرهاد فاتحی کارشناس کارگاه و کارشناس گروه مهندسی بیوسیستم
F.Fatehi [at] uok.ac.ir 3310
فریبا گلمحمدی مسئول آزمایشگاه‌های گروه علوم و مهندسی خاک
f.golmohammadi [at] uok.ac.ir 3297 داخلی
شیدا مروتی مسئول آزمایشگاههای علوم دامی
sh.morovvati [at] uok.ac.ir 3294
...21