دسترسی سریع

سمینار و دفاع گروه اقتصاد کشاورزی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / معاونت آموزشی / سمینارها و دفاع‌ها / گروه اقتصاد کشاورزی
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
مقایسه کارایی اقتصادی کشت گلخانه ای و مزرعه ای توت فرنگی در استان کردستان
 اقتصاد تولید، هزینه و فروش مرغ گوشتی با تاکید بر  مدت زمان دوره تولید در استان کردستان
مژگان نوری
 فانوس یوزی
محمود حاجی رحیمی
 حامد قادر زاده
حمیده ملک سعیدی
 امجد فرزین پور
1398/10/21
ساعت:11-10
 1398/10/22 
ساعت: 11-10 
آمفی تئاتر دکتر شاهوئی
 آمفی تئاتر دکتر شاهوئی