دسترسی سریع

زارعت و اصلاح نباتات

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / معاونت آموزشی / سمینارها و دفاع‌ها / گروه زارعت و اصلاح نباتات
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1
 
 
 
 
2
 
 
3
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
 
 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
 
 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست و زئولیت بر عملکرد و کیفیت سیاهدانه
 
 
-
 
 
القای ریشه مویین در سیاهدانه جهت تولید تری ترپن ساپونین ها.
رقیه رحمانی
 
 
 
بابک سلطانی 
 
 
 
شهین احمدی
دکتر شویا خالص رو
 
 
 ایرج طهماسبی
 
 
محمد مجدی
دکتر غلام رضا حیدری
 
 سیروان بابائی
 
 
اسعد معروفی
1398/08/01
 
 
 
 
 1398/08/21
ساعت 12-13 
 
 
1398/10/01
ساعت: 11:30-10
آمفی تاتر دکتر شاهویی     
 
 
 آمفی تاتر دکتر شاهوئی
 

 
 آمفی تاتر دکتر شاهوئی