دسترسی سریع

سمینار و دفاع مهندسی بیوسیستم

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / معاونت آموزشی / سمینارها و دفاع‌ها / گروه مهندسی بیوسیستم
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1  
 
 
 
3
 
 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد  

 
عیین طول موج¬های بهینه در اندازه¬گیری شاخص¬های مرتبط با کیفیت تخم¬مرغ به روش طیف¬سنجی عبوری
 
شبیه سازی توزیع رطوبت دراراضی شیب دار در سیستم آبیاری قطره ای سطحی 
 
کنترل برخط فرآیند خشک کردن در خشک کن هیبریدی مابکروویو-هوای گرم 
فرزاد حسین پور
 
گلستان روح اللهی 
 
فریبا علی نظری
 
معصومه سبزواری 
دکتر کاوه ملا زاده
 
 دکتر کاوه ملا زاده
 
بختیار کریمی
 
دکتر ناصر بهروزی خزاعی  
دکتر محمود کوشش صبا
 
دکتر هیمن نور بخش 
 
پیام خسروی نیا 
 
دکتر حسین درویشی
1398/08/11
 
1398/09/05
ساعت: 12-11 
 
1398/09/03
ساعت: 12-10:30 
 
1398/11/05
ساعت: 12:30-11:30 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی
 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی 
 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی 
 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی