دسترسی سریع

سمینار و دفاع گروه علوم و مهندسی باغبانی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / معاونت آموزشی / سمینارها و دفاع‌ها / گروه علوم و مهندسی باغبانی
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1
 
 
2
 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 
 جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
بررسی  برخی پوشش های خوراکی و کاربرد آنها در ماندگاری پس از برداشت توت فرنگی
 
 
پاسخ فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی رازیانه (.Foeniculum vulgare L) تحت تیمار جیبرلیک اسید و سالیسیلیک 
ارزیابی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیت چند گونه  ارکیده دارویی ایران با استفاده از نشانگر IRAP 
روژین صلاحی
 
 
کمال محمدی
ابوبک کاکی 
محمود کوشش صبا
 
 
یاور وفایی 
یاور وفایی 
کاوه ملا زاده
 
 
ناصر قادری 
علی خدیو 
1398/08/18
ساعت 10-12 

 
1398/10/15
ساعت: 11-10
1398/10/15
ساعت: 12-11 

 
آمفی تاتر دگتر شاهویی
 
 
آمفی تاتر دگتر شاهویی
آمفی تاتر دگتر شاهویی