دسترسی سریع

سمینار و دفاع علوم و مهندسی خاک

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / معاونت آموزشی / سمینارها و دفاع‌ها / گروه علوم و مهندسی خاک
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1
 
 
2
 
 
دفاع از پایانامه ارشد
 
 
جلسه دفاع از پایانامه ارشد
 
 
جلسه دفاع از پایانامه ارشد 
تاثیر زئولیت برعملکردسیب زمینی و برخی ویژگی های خاک در شرایط مزرعه
 
 
بررسی کمی تاثیر بایو چار بر جذب آلاینده های میکروبی در خاک
 
 
اثر جنگل زدایی بر کمیت و کیفیت ماده آلی و برخی ویژگی های بیولوژیک خاک 
احمدی کوهسار
 
 
امید امان اله پور
 
 
سمیرا مرادی 
محمودی محمدعلی
 
 
مسعود داوری 
 
 
زاهد شریفی 
حسین پناهی قروچای فرزاد
 
 
محمد علی محمودی
 
 
عبدالباسط عزیزی 
1398/6/27
 
 
1398/10/09
ساعت:12-10
 
 
1398/11/14 ساعت: 14-12 
آمفی تاتر دکتر شاهویی
 
 
آمفی تاتر دکتر شاهویی
 
 
آمفی تاتر دکتر شاهویی