دسترسی سریع

سمینار و دفاع علوم و مهندسی آب

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / معاونت آموزشی / سمینارها و دفاع‌ها / گروه علوم و مهندسی آب
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1
 
 
 
 
3
دفاع از پایان نامه ارشد
 
 
 دفاع از پایان نامه ارشد
 
 
دفاع از پایان نامه ارشد
اثر فاصله لاترال ها بر عمق آب آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب، محصول گندم پاییزه تحت آبیاری قطره
 
 
بررسی عملکرد سامانه کنترل مرکزی آبیاری قطره ای در استفاده از آبهای نامتعارف 
 
 
ارزیابی عملکرد شبکه های  آبیاری و زهکشی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس
پریا رحمتی
 
 
عابد محمد حسنی 
 
 
آزیتا احمدی
فتحی پرویز
 
 
سامان نیک مهر
 
 
 هادی ثانی خانی
سدری محمد حسین
 
 
عیسی معروف پور 
 
 
پرویز فتحی
1398/6/30
 
 
1398/09/03
ساعت: 14-

 
1398/10/08
ساعت:13- 11:30
آمفی تاتر دکتر شاهوئی
 
 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی
 
 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی