دسترسی سریع

مسئولین دانشکده هنر و معماری

کیومرث ایراندوست
کیومرث ایراندوست رئیس دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
k.irandoost [at] uok.ac.ir - Kau1348 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Kayoumars_Irandoost
دانشکده هنر و معماری- اتاق 108 087-33662963 (داخلی 4368)
حامد امانی
حامد امانی معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
گروه صنایع دستی مربی
- http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Amani
- -
بختیار بهرامی
بختیار بهرامی معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی استادیار
b.bahrami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Bahrami
دانشکده هنر و معماری- اتاق 121 33664600-5 (داخلی 4371)