دسترسی سریع
سارا سلیمانی
سارا سلیمانی -
گروه معماری استادیار
s_soleimani [at] iust.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Sara_Soleimani
دانشکده هنر و معماری- اتاق 109 33664600-5 (داخلی 4366)
صالح محمدی
صالح محمدی -
گروه معماری استادیار
saleh.mohammdi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Saleh_Mohammadi
- -
صلاح الدین مولانایی
صلاح الدین مولانایی -
گروه معماری استادیار
drmolanai [at] iust.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Salahedin_Molanaei
دانشکده هنر و معماری- اتاق 109 087-33664600 (داخلی 4366)
صلاح الدین ویسی
صلاح الدین ویسی -
گروه معماری استادیار
svaisi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Salah_Vaisi
دانشکده هنر و معماری- اتاق 112 087-33664600 (داخلی 4363)
مهرداد یوسف زمانی
مهرداد یوسف زمانی -
گروه معماری استادیار
mu1341 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Mehrdad_Yousefzamani
دانشکده هنر و معماری- اتاق 106 33664600-10 (داخلی 4369)