دسترسی سریع
حامد امانی
حامد امانی معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
گروه صنایع دستی مربی
- http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Amani
- -
جواد ده ده جانی
جواد ده ده جانی مدیر گروه صنایع دستی
گروه صنایع دستی مربی
j.dadejani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Javad_Dadejani
دانشکده هنر و معماری- اتاق 114 33664600-10 (داخلی 4361)