دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده هنر و معماری

حامد امانی
حامد امانی معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
گروه صنایع دستی مربی
- http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Amani
- -
کیومرث ایراندوست
کیومرث ایراندوست رئیس دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی دانشیار
k.irandoost [at] uok.ac.ir - Kau1348 [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Kayoumars_Irandoost
دانشکده هنر و معماری- اتاق 108 087-33662963 (داخلی 4368)
بختیار بهرامی
بختیار بهرامی معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری
گروه شهرسازی استادیار
b.bahrami [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Bakhtiar_Bahrami
دانشکده هنر و معماری- اتاق 121 33664600-5 (داخلی 4371)
حمید حاصلی
حمید حاصلی -
گروه موسیقی مربی
h.haseli@uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamid_Haseli
- -
کیومرث حبیبی
کیومرث حبیبی مدیر گروه شهرسازی
گروه شهرسازی دانشیار
habibi_ki [at] yahoo.co.uk http://scimet.uok.ac.ir/Kyoumars_Habibi
دانشکده هنر و معماری- اتاق 122 087-33664600 (داخلی 4367)
نینا خلیقی
نینا خلیقی -
گروه شهرسازی استادیار
- http://scimet.uok.ac.ir/Nina_Khalighi
- -
جواد ده ده جانی
جواد ده ده جانی مدیر گروه صنایع دستی
گروه صنایع دستی مربی
j.dadejani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Javad_Dadejani
دانشکده هنر و معماری- اتاق 114 33664600-10 (داخلی 4361)
سارا سلیمانی
سارا سلیمانی -
گروه معماری استادیار
s_soleimani [at] iust.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Sara_Soleimani
دانشکده هنر و معماری- اتاق 109 33664600-5 (داخلی 4366)
کژوان ضیاءالدینی
کژوان ضیاءالدینی -
گروه موسیقی مربی
k.ziaoddini [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kajwan_Ziaoddini
دانشکده‌ی هنر و معماری، اتاق 115 33664600-10 (داخلی 4360)
هوشمند علیزاده
هوشمند علیزاده -
گروه شهرسازی دانشیار
h.alizadeh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hooshmand_Alizadeh
دانشکده هنر و معماری- اتاق 111 33664600-10 (داخلی 4364)
...21